Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Схема оформлення статей

УДК (Arial, кегль–11пт.)

1Сірко Іван Васильович (д-р техн. наук, професор)

https://orcid.org/0000-0000-0000-000X

2Сагайдачний Петро Демидович (канд. техн. наук, доцент)

https://orcid.org/0000-0000-0000-000X

1Університет...,Київ, Україна

2Інститут..., Київ, Україна

                        НАЗВА СТАТТІ (Times New Roman, кегль –14 пт.; накреслення–“напівжирне”, по центру)

Текст анотації мовою тексту статті (в даному випадку –українською). Зміст анотації має стисло і достатньо інформативно підсумовувати основні ідеї та отримані результати дослідження. Вона має бути відповідно структурована (актуальність, мета, методи, результати, рекомендації для кого ця стаття буде корисною). Розмір анотації повинен становити не менше 600-800друкованих символівз пробілами. Зверніть увагу на те, що дані про авторів, назва, ключові слова та анотація будуть використані як метадані для опису Вашої статті, тому вони повинні максимально чітко описувати її зміст. Для більш якісного пошуку даного контенту в мережі, будь ласка, уникайте занадто узагальнених та складних формулювань, використовуйте тільки загальновідомі абревіатури.

Ключові слова: поняття1; поняття 2; поняття3. (кегль–10пт.)

                                                                               Вимоги до набору

Формат документа: docx.

Формат аркуша: А4 (21×29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва –3см.;справа –2см.;зверху –2 см.;знизу –2 см.

Шрифт статті –Times New Roman; накреслення –пряме; кегль –10 пт.; міжрядковий інтервал –одинарний. Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини – 7,75 см; відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу – 0,5 см; вирівнювання – за шириною.

Підзаголовок–кегль –12 пт; накреслення –напівжирне; відступів немає; вирівнювання –центроване.

Абзаци: виставлені автоматично

Пробіли: одинарні

Абревіатура: перша абревіатура обов’язково розшифровується

Лапки: використовуйте тільки англійську розкладку

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl+Shift+пропуск).

УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менше 3/4, рекомендована парна кількість аркушів.

Кількість авторів – не більше трьох.

Набір формул: за допомогою стандартного редактора рівнянь Microsoft Word: Вставка - Символи - Рівняння. Формули та опис до них рекомендовано вставляти у таблиці (границі таблиць виставляти невидимими, формулу вирівнювати по центру, номер формули в круглих дужках, вирівнювання по правому краю, вирівнювання в ячейках по центру).

Наприклад:

1 пустий рядок – 6 пт.

                                                                                       A=πr2                                                                                          (1)

1 пустий рядок– 6 пт.

де r–радіус кола

1 пустий рядок – 6 пт.

Для заміни стандартного для рівнянь шрифта Cambria Math необхідно виділити формулу, у вкладці Робота з рівняннями активувати кнопку Звичайний текст після цього у вкладці Головна обрати шрифт Times New Roman. Розмір шрифта 10 пт, підрядковийта надрядковий індекс 8 пт. Стиль формул – “прямий”для символів Кирилицею та “курсив” для Латинських символів. Табличний заголовок (напівжирний, 10 пт.) – обов’язковий, в таблиці 10 пт. Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль –10). Не допускаються кольорові та фонові рисунки. Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 16 см.)

Структура основного матеріалу рукопису

Роботу структурувати згідно з IMRAD – стандарт оформлення наукової статті.

Introduction – вступ (висвітлено цінність дослідження для наукової спільноти, висвітлено виконану роботу та вказано про подальшу необхідність даного дослідження, сформульовано основні тези та висвітлено матеріали попередніх досліджень з даної області, визначено мету (виділяється напівжирним текстом), головні завдання та гіпотези);

Materials and methods – матеріали та методи (висвітлено матеріали та методи за допомогою яких проводилося дослідження);

Results – результати (висвітлено основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

Discussion – обговорення (науковець дає оцінку результатів та пояснює як ці результати були отримані, аналізує їх та робить висновки та дає необхідні рекомендації для вивчення даної теми в подальших дослідженнях, захищає отримані дані, проводить паралелі з результатами інших науковців і вказує чи є взаємозв’язок між ними, опираючись на сильні сторони роботи автор вказує слабкі сторони, які потрібно доопрацювати і розкриває практичне і теоретичне застосування результатів, робить висновки і описує подальші можливості цього дослідження);

Conclusions – висновки (яке значення мають отримані знання для наукового світу і як їх можна застосувати на практиці, рекомендації вченим, що досліджують в цій області). Бібліографію оформлюють у вигляді списку, в якому є всі джерела, що згадуються протягом роботи. Їх потрібно написати в алфавітному порядку або таким чином, як вони були оформлені у тексті.

Список літератури виділяється підзаголовком Список використаних джерел та оформлюється згідно з IEEE style (кегль – 9 пт). Рекомендовано вписувати не менше 20 посилань, і декілька з них на роботи, які були опубліковані в останні роки.

Текст статті розбивається на відповідні розділи з підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом.

На останньому аркуші статті після списку літератури наводяться: назва статті, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання автора (співавторів), назва організації, у якій працює автор (співавтори), електронна адреса автора (співавторів), анотація та ключові слова українською, англійською мовами (крім основної мови статті) за нижченаведеним зразком (11 кегль (8 для наукового ступеня, звання, посади), міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання – по центру). Обсяг анотації – не менше 250 слів.

Положення про конфіденційність

Положення про авторські права Creative Commons

Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень.
Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей.
Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС BY -SA.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-SA, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.
Редакція журналу приділяє окрему увагу збереженню конфіденційності всієї інформації, яка поступає до редакції і не є ще опублікованою.

Основні засади, якими керується наша редакція:

 • Всі рецензенти підтверджують збереження конфіденційності інформації, з якою вони працюють, до опублікування статті.
 • Якщо рецензенту потрібна допомога або консультація експертів з іншої предметної області, то рецензенти повідомляють таку інформацію до редакції та отримують дозвіл на консультацію.
 • Інформація, яку автори подають до редакції, не передається третім особам.
 • Вся контактна інформація, яку надають автори до редакції, використовується лише в редакції та не передається третім особам.