http://sap.nuou.org.ua/issue/feed Ukrainian Air Power 2022-01-19T11:47:32+02:00 Сергій Коротін SAP_journal@nuou.org.ua Open Journal Systems <p><strong>Publisher: </strong>The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi</p> <p><strong>Distribution restriction:</strong> Approved for public release</p> <p>The magazine is registered with the Ministry of Justice of Ukraine <strong>(Certificate КВ № 24979-14919Р)</strong></p> <p>The magazine is published in mixed languages (Ukrainian and English) twice a year</p> <p><strong><em>The following issues are considered on the pages of the magazine:</em></strong></p> <ol> <li>The issues of development, application and provision of the air forces of ukraine, improvement of their management system.</li> <li>The issues of combat use of military units of the state aviation of ukraine, antiaircraft, radio technical and special troops, radio engineering support and communication.</li> <li>Modeling of processes of kinds of troops and special forces of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine application.</li> <li>The issues of development of air attack prospective means.</li> <li>Research of management and application processes of manned and unmanned aviation.</li> <li>Theoretical basis of interaction when applying military units of air forces, land forces, navy, airborne troops and other military units.</li> <li>The issues of development of logistic support of kinds of Air Forces of the Armed Forces of Ukraine.</li> <li>Safety of application and ensurance of survivability of forces and means of kinds of troops and special troops of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine.</li> <li>The issues of prevention of emergencies of a terrorist and technogenic nature related to the activities of military units of the AIR FOrces of the Armed Forces of Ukraine.</li> <li>The experience in conducting operations (anti-terrorist, peacekeeping, Defense Forces).</li> <li>Innovative processes in the fields of aviation, automotive, radio electronics, radio engineering, communication and control systems, as well as information technologies.</li> </ol> http://sap.nuou.org.ua/article/view/251455 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ НАЗЕМНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ВОГНЕВИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ З ПОВІТРЯ 2022-01-18T16:53:37+02:00 Дмитро Вікторович Рєзнік bshkurat@gmail.com Василь Семенович Мельниченко bshkurat@gmail.com Богдан Жоржович Шкурат bshkurat@gmail.com <p><em>В статті запропоновано математичну модель, яка враховує факторів ризику між угрупованнями наземних та повітряних вогневих засобів вплив на сукупний результат протидії загрозам з повітря, в основу якої покладено використання векторного простору. Описана модель в подальшому може бути реалізована в алгоритмах, що закладені в системах імітаційного моделювання бойових дій. Через те, що в сучасних системах імітаційного моделювання бойових дій не враховується залежність кінцевого результату від способів взаємодії сил і засобів родів військ в угрупованні, виникає необхідність створення математичної моделі, яка би враховувала вплив спільних дій взаємодіючих сил та засобів на ефективність бойових дій в умовах загальної невизначеності ситуації. Тому метою статті є опис удосконаленої математичної моделі взаємодії між військовими частинами (підрозділами) наземних та повітряних вогневих засобів під час виконання завдань протиповітряної оборони для подальшого її використання в сучасних та перспективних системах імітаційного моделювання бойових дій Збройних Сил. В залежності від потрібної точності результатів, наявних обчислювальних потужностей систем імітаційного моделювання, розглянута модель може враховувати велику кількість факторів, або навпаки, може бути спрощена для отримання більш швидкого прогнозу результатів спільних дій наземних та повітряних вогневих засобів під час протидії загрозам з повітря.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251449 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ СПІЛЬНОГО БОЙОВОГО ПОРЯДКУ ПІЛОТОВАНОЇ ТА БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ В ОПЕРАЦІЯХ 2022-01-18T16:33:42+02:00 Ярослав Віталійович Ярошенко yar_yaroshenko@ukr.net Володимир Вікторович Герасименко gera410@ukr.net Сергій Михайлович Коротін korotin2008@meta.ua Олексій Ростиславович Мартинюк oleksii_martyniuk@nuou.org.ua Олександр Євгенійович Блискун bliskun1985@gmail.com <p><em>У даній статті розглянуті сучасні погляди на застосування пілотованої та безпілотної авіації в майбутніх військових операціях. Проведено порівняння завдань, які може виконувати пілотована та безпілотна авіація. Здійснено класифікацію завдань для спільних авіаційних груп пілотованої та безпілотної авіації. За допомогою метода аналізу ієрархій визначено завдання, які за поглядами експертів найбільш доцільно виконувати у спільному бойовому порядку. Проведено короткий огляд щодо можливого економічного ефекту від застосування спільних авіаційних груп. Надано рекомендації щодо подальших досліджень у даній області.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251453 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНФІГУРАЦІЇ СПІЛЬНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ГРУПИ ПІЛОТОВАНОЇ ТА БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ 2022-01-18T16:43:00+02:00 Володимир Вікторович Герасименко gera410@ukr.net Олександр Іванович Титаренко gera410@ukr.net Орест Петрович Ковба gera410@ukr.net Сергій Васильович Бобров gera410@ukr.net Євген Георгійович Обозненко gera410@ukr.net <p><em>У статі розглянуто теоретичні аспекти формування конфігурації складної механічної системи, як прототипу спільної авіаційної групи пілотованої та безпілотної авіації. Вони розкриваються з позицій представлення рівнянь руху складної механічної системи, конструювання її руху та розв’язання зворотних задач динаміки керованих складних механічних систем.</em></p> <p><em>Описано порядок задавання або збереження потрібної конфігурації складної механічної системи за рахунок системи керованих впливів та структуру зав’язків елементів, які б при усіх відхиленнях характеристик від бажаних, супроводжують зміну конфігурації, продукуючи відповідні керуючі сили. Наведена логічна залежність зміни конфігурації від мети руху системи. </em></p> <p><em>При розв’язанні задачі управління конфігурацією складної механічної системи, виокремлено два взаємопов’язаних, але самостійних етапи: пошук системи керуючих сил та спосіб реалізації потрібної системи сил.</em></p> <p><em>Також у статті сформульовано задачу управління конфігурацією складної механічної системи у загальному вигляді і розглянуто рівняння руху великої технічної системи, як спільної авіаційної групи пілотованої та безпілотної авіації, з точки зору складної механічної системи.</em></p> <p><em>У статті доведено, що елементи складної механічної системи (літальні апарати) утворюють велику технічну систему (спільну авіаційну групу), що розташована на декількох об’єктах. Особливостями функціонування таких систем є наявність принципів поєднання елементів в систему, тобто сукупність заданих умов та обмежень, що накладаються на положення та рух елементів цієї системи. Сукупність таких умов та обмежень прийнято називати зв’язками, до яких також віднесено і взаємодію між елементами системи.</em></p> <p><em>В статті, зв’язки аналітично описані рівняннями, що відображають залежність між координатами елементів системи, їх швидкостями і часом та об’єднуються у дві великі групи: утримуючі та неутримуючі. Це у подальшому використовується для заміни результату дії зв’язків на силу реакції зв’язків. Зазначається, що задача розв’язання рівнянь руху складних механічних систем є нетривіальною задачею та вимагає відомої винахідливості, що спирається на коректну математичну ідеалізацію зв’язків у відповідності з дійсною фізичною картиною.</em></p> <p><em>Одержані рівняння руху елементів складної механічної системи ускладнюються із збільшенням числа тіл, що входять до складу цієї системи. Таким чином, задача управління системою тіл, як спільною авіаційною групою пілотованої та безпілотної авіації, не може бути зведена до класичних задач механіки, а її інформаційні аспекти найчастіше мають визначне значення, що потребує окремого дослідження.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251501 ПРОТИДІЯ ПОВІТРЯНОМУ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2022-01-19T10:48:56+02:00 Володимир Васильович Ткачов y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Валерій Віталійович Камінський y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Григорій Сергійович Степанов y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Павло Володимирович Оріховський y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Андрій Миколайович Луцишин y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p><em>В статті розглянуто рівень загрози терористичних актів з використанням повітряних суден цивільної авіації в Україні.</em></p> <p><em>Аналізується адекватність заходів, які передбачені в Україні щодо протидії терористичним атакам з застосуванням повітряних суден в сучасних умовах.</em></p> <p><em>Визначені підходи щодо боротьби з повітряним тероризмом, доцільність і можлива ефективність застосування сил і засобів ППО щодо запобігання терористичних актів з використанням повітряних суден цивільної авіації.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251424 АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ, МАЛОВИСОТНИХ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ 2022-01-18T14:14:14+02:00 Олександр Володимирович Пуховий puhovij@ukr.net Валерій Вікторович Бондар valerii.bondar.ua@gmail.com <p><em>У статті наведено фактори, що впливають на радіолокаційне виявлення повітряних об’єктів, розглянуто заходи щодо підвищення ефективності виявлення малорозмірних, маловисотних повітряних об’єктів (тактичних безпілотних літальних апаратів), загальні тенденції розвитку радіолокаційних станцій. Розглянуто шляхи розширення можливостей засобів радіолокації щодо виявлення, розпізнавання повітряних об’єктів&nbsp; за рахунок компонування їх з радіотехнічними засобами розвідки, оптичними, акустичними та інфрачервоними засобами виявлення. Перспективним методом підвищення ефективності радіолокаційного виявлення малорозмірних, маловисотних повітряних об’єктів є використання єдиних активно-пасивних багатопозиційних радіолокаційних систем, з використанням енергії сторонніх джерел випромінювання, а також компонування інформації, що надходить по каналам різної фізичної природи для її подальшої видачі споживачам для прийняття рішення.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251428 КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ В НАСТУПАЛЬНОМУ БОЮ 2022-01-18T14:38:15+02:00 Костянтин Миколайович Горбачов gor197608@gmail.com Спартак Юрійович Гогонянц gor197608@gmail.com <p><em>Досвід проведення Операції об'єднаних сил та антитерористичної операції, а також воєнних конфліктів в Іраку, Сирії та Азербайджані свідчить, що застосування засобів повітряного нападу, в тому числі безпілотних, може суттєво впливати на успіх виконання завдань загальновійськовими формуваннями, як у наступальному, так і в оборонному бою. А це, в свою чергу, веде до зростання вимог щодо надійності їх прикриття від нових повітряних загроз, тобто до їх системи протиповітряної оборони.</em></p> <p><em>На даний час, методики, що використовується у військових формуваннях тактичного рівня при плануванні протиповітряної оборони, не є досконалими. Їх аналіз вказує на те, що вони не дозволяють в повній мірі враховувати зміни, які відбулись за останній час у підходах до ведення збройної боротьби. Зокрема, зміни у концепціях застосування засобів повітряного нападу. </em></p> <p><em>Тому, дана стаття присвячена вирішенню актуального наукового завдання щодо удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування системи протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня у наступальному бою. </em></p> <p><em>У статті представлено концепцію, яка, в подальшому, дозволить вирішити актуальне наукове завдання щодо удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування системи протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня у наступальному бою. </em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251431 МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2022-01-18T15:01:38+02:00 Юрій Анатолійович Хажанець 8trener8@ukr.net Володимир Костянтинович Медведєв 8trener8@ukr.net Василь Павлович Ясинецький 8trener8@ukr.net <p><em>В статті запропонована удосконалена методика розрахунку пропускної спроможності каналів зв'язку військового призначення яка на відміну від існуючих враховує особливості функціонування сучасної системи зв'язку. В цифровій системі зв'язку під час передачі інформації об'єму службової інформації та стійкості каналу зв'язку. Дослідження існуючих методик розрахунку пропускної спроможності дають змогу зробити висновок, що методики які були присвячені розрахунку пропускної спроможності аналогових систем зв’язку не можуть бути використані, адже не враховують особливості функціонування цифрових засобів зв’язку. Крім того наявні методики, що присвячені розрахунку пропускної спроможності для цифрових систем зв’язку не дають змогу належним чином розрахувати необхідну пропускну спроможність каналів зв'язку військового призначення. Таким чином в даній роботі запропоновано удосконалену методику розрахунку пропускної спроможності військової інформаційно-телекомунікаційної системи.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251433 ОСОБЛИВОСТИ ПІДГОТОВКИ ТА ВЕДЕННЯ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ У ОПЕРАЦІЇ 2022-01-18T15:16:23+02:00 Сергій Опанасович Кравченко serg.kravchenko49@gmail.com <p><em>У статті визначені проблеми, які&nbsp; впливатимуть на протиповітряну оборону оперативно-тактичного загальновійськового об’єднання в операції , </em>а <em>саме на виконання завдань блокування повітряного простору і контролю за особливим режимом його застосування; підтримки безперервної взаємодії з підрозділами, які прикриваються, підрозділами зенітних ракетних військ і винищувальної авіацією; боротьби із засобами повітряного нападу, які діють на гранично малих висотах (безпілотними літальними апаратами, крилатими ракетами, штурмовиками і бойовими вертольотами).Показано, що шляхи рішення проблем залежать від визначення раціональних заходів проведення завчасної і безпосередньої підготовки частин і підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ добойових дій у операції. Пропонується склад підсистеми боротьби з безпілотними літальними апаратами і розвідувального - інформаційного центру на основному командному пункту оперативно-тактичного об’єднання для підвищення спроможностей по боротьбі з безпілотними літальними апаратами і&nbsp; отримання, своєчасної достовірноїінформації про дії повітряного противника на гранично малих висотах. </em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251435 ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОГЕННИХ ВТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ В НАСТУПАЛЬНОМУ БОЮ 2022-01-18T15:27:08+02:00 Спартак Юрійович Гогонянц gor197608@gmail.com Костянтин Миколайович Горбачов gor197608@gmail.com Іван Іванович Смірнов gor197608@gmail.com Сергій Михайлович Базіло baz.sergey84@gmail.com <p><em>Досвід проведення Операції об'єднаних сил та антитерористичної операції на сході України вказує на необхідність урахування впливу реальної бойової обстановки на виконання військовими формуваннями тактичного рівня бойових завдань. Одним з основних чинників, що&nbsp; може впливати на результати ведення наступального бою, буде готовність особового складу, зокрема психологічна. Особливо це стосується підрозділів протиповітряної оборони, що мають на озброєнні складну (комплексну) колективну (групову) зброю та одними з перших вступають у протиборство з противником. </em></p> <p><em>Так, вже в ході підготовки до наступального бою, на особовий склад чергових сил, що на цьому етапі є основою побудови системи протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня, починає негативно впливати низка психотравмуючих факторів. Що, в подальшому, може призвести до виникнення психогенних втрат, кількість яких на інших етапах наступального бою може тільки зростати. А зважаючи на вказану вище&nbsp; особливість застосування озброєння, будь-який негативний вплив навіть на одного члена екіпажу бойової машини (установки), може призводити до зниження можливостей бойової машини (установки),цільового каналу в цілому. </em></p> <p><em>&nbsp;Аналіз досліджень, присвячених питанням підготовки і ведення протиповітряної оборони військовими формуваннями тактичного рівня, вказує на те, що існуючий науково-методичний апарат оцінювання ефективності функціонування системи протиповітряної оборони в загальновійськовому бою, в цілому, дозволяє здійснювати основні тактичні розрахунки, але не є досконалим. А саме, потребує забезпечення врахування негативного впливу комплексу психотравмуючих факторів бойової обстановки, а також викликаних ними психогенних втрат серед особового складу підрозділів протиповітряної оборони, особливо у наступальному бою.. </em></p> <p><em>У статті викладено результати пошуку можливих підходів до урахування санітарних і безповоротних психогенних втрат особового складу, що прогнозуються, в ході планування протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня в наступальному бою.</em></p> <p><em>Запропоновано варіант її впровадження в загальну методику оцінювання ефективності функціонування системи протиповітряної оборони військових формувань тактичного рівня, яка використовується у військах протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, дозволить, на відміну від існуючої, отримувати більш об'єктивні та адекватні до умов наступального бою результати. </em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251438 ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРИКРИТТЯ ОКРЕМИХ МЕХАНІЗОВАНИХ (МОТОПІХОТНИХ, ТАНКОВИХ) БРИГАД ПІДРОЗДІЛАМИ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПРИ ВЕДЕННІ ЛОКАЛЬНИХ БОЙОВИХ ДІЙ 2022-01-18T15:50:58+02:00 Сергій Петрович Коваленко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Андрій Федорович Волков y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Дмитро Михайлович Литовченко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Олександр Анатолійович Яненко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua В’ячеслав Володимирович Овчаренко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p><em>Актуальним питанням сьогодення є обґрунтування спроможності підрозділів протиповітряної оборони (ППО) виконувати свої безпосередні завдання по прикриттю механізованих, мотопіхотних та танкових бригад з повітря особливо в локальних конфліктах, коли простір, на якому необхідно виконувати поставлене завдання розтягнутий по фронту та в глибину. В статті пропонується модель, яка дозволяє оцінити ефективність прикриття підрозділів бригади типу рота (батарея) підрозділами ППО, вона допомагає військовому командирові підрозділів ППО оцінювати варіанти своєї структури, вибрати з них раціональні, з кращою ефективністю прикриття. Запропонована модель дозволяє оцінити ефективність прикриття всієї бригади та підказує спроможні чи не спроможні підрозділи ППО прикрити сухопутні підрозділи бригади з повітря.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251443 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ППО СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЩОДО ПРОТИДІЇ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ 2022-01-18T15:59:48+02:00 Андрій Федорович Волков y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Генадій Андрійович Левагін y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Микола Васильович Мужук y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Сергій Михайлович Базіло baz.sergey84@gmail.com <p><em>Актуальним питанням сьогодення є протидія загрозам з повітря. Розвиток засобів повітряного нападу та тактики їх застосування поступово змістився в бік протистояння з безпілотною авіацією. Досвід бойових дій на сході України виявив ряд проблемних питань у протиборстві засобів протиповітряної оборони і засобів повітряного нападу. У доповіді розглядаються основні шляхи розвитку засобів протиповітряної оборони Сухопутних військ та напрямки протидії безпілотним літальним апаратам&nbsp; для підвищення ефективності боротьби з ними.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251368 ЗАГРОЗИ З ПОВІТРЯ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2022-01-18T09:39:47+02:00 Павло Володимирович Щипанський y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Юрій Олексійович Горобець y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Валерій Віталійович Камінський y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p><em>У статті розглянуто нормативно-правові документи, законодавчі акти, які визначають повноваження державних органів у сфері національної безпеки та оборони нашої держави. На даний час для України існують багато різноманітних загроз, однією з яких є загроза з повітря. Саме тому Повітряні Сили Збройних Сил (ПС ЗС) України повинні бути готові до адекватних та рішучих дій у різних умовах (за мирним часом, або поза районом ведення воєнних дій, з початком, або під час відбиття агресії з повітря). Для оцінювання середовища, в якому діятимуть ПС ЗС України, необхідно передусім враховувати стан і можливості Повітряно-Космічних Сил (ПКС) Російської Федерації та імовірні шляхи протидії цим загрозам.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251374 ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ 2022-01-18T13:56:04+02:00 Євген Володимирович Гончаренко yevhen_@ukr.net Олександр Євгенійович Блискун bliskun1985@gmail.com Анатолій Володимирович Ткаченко yevhen_@ukr.net Орест Петрович Ковба yevhen_@ukr.net Олександр Іванович Титаренко yevhen_@ukr.net <p><em>У статті розглянуті сучасні погляди на оцінювання підготовленості авіаційного персоналу до виконання завдань за призначенням. Метою статті є зменшення рівня ризиків, пов’язаних з випуском у політ непідготовленого екіпажу, допуску до експлуатації авіаційної техніки або керівництва польотами осіб, що не готові до виконання завдань. У статті визначені показники, що обумовлюють небезпеку та можуть призвести до загрозливої ситуації, які враховуються на етапі проходження даних від системи збору даних до системи прийняття рішення через фільтр стану безпеки. Проведено формалізацію оцінки рівня підготовки авіаційного персоналу. За рахунок отриманих наукових результатів, викладених у статті та їх впровадження, можна буде досягти: підвищення загального рівня безпеки польотів; зменшення ризиків виникнення авіаційних подій пов’язаних з допуском до виконання завдань непідготовленого особового складу у конкретних умовах обстановки; здійснення постійного моніторингу підготовленості авіаційного персоналу; оперативного формування управлінських рішень; скорочення часу на прийняття рішення командирами усіх рівнів.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251459 PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC SUPPORT FOR USING OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 2022-01-18T17:06:29+02:00 Volodymyr Mirnenko pavel.openko@ukr.net Anatolii Salii pavel.openko@ukr.net Pavlo Open'ko pavel.openko@ukr.net Oleksandr Avramenko pavel.openko@ukr.net Maksym Tyshchenko pavel.openko@ukr.net Ihor Sachuk pavel.openko@ukr.net Oleksandr Kalyta pavel.openko@ukr.net <p><em>The main aim of the report is creation an unified theory of logistics of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine based on the existing theories of armament and the logistics of the Armed Forces, the general laws and determined&nbsp; trends, principles, forms and methods of the use of the logistics of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine and impact Unmanned Aerial Vehicles (UAV) on this theory. Based on the information analysis on critical UAV maintenance tasks including tasks unique to UAV operations, and the facilities and personnel involved in maintenance, the issues of UAV maintenance were grouped into three categories. </em></p> <p><em>The objective function of the logistics system of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine is formulated, which is to achieve compliance of the capabilities of this system with the predicted volume of tasks of the logistics given the use of UAV. In order to implement this compliance it is necessary to ensure the convergence of requirements and capabilities at all levels of logistics management. </em></p> <p><em>The assessment of the functioning of the Air Forces logistics system of the Armed Forces of Ukraine is proposed on the basis of the stated views on the logistics theory of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine by assessing the set of real capabilities of each subsystem that is the part of its structure and system as a whole. </em></p> <p><em>At the same time, the assessment of the quality of the logistic support of the military units (formations) of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine should be related to the level of implementation of the potential capabilities of the logistics system when solving problems of each subsystem at the stages of combat training, unblocking and operational deployment, preparation and </em><em>conduct of operations (combat actions), restoration of combat capability of troops (forces).</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251461 ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФУЗІЙНО-НЕМОНОТОННОГО РОЗПОДІЛУ У ЯКОСТІ МОДЕЛІ ВІДМОВ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ 2022-01-18T17:19:28+02:00 Валентин Петрович Диптан pjawa0905@gmail.com Петро Михайлович Яблонський pjawa0905@gmail.com Дмитро Іванович Дуленко pjawa0905@gmail.com Василь Володимирович Поліщук pjawa0905@gmail.com Олександр Олександрович П’явчук pjawa0905@gmail.com <p><em>У доповіді розглянуті загальні характеристики найбільш вживаних законів розподілу неперервних випадкових величин, які використовуються в теорії надійності.</em></p> <p><em>При цьому в якості вихідного параметру використовується залежність розбіжності в оцінці показників надійності авіаційних засобів ураження від вибору відповідної теоретичної моделі розподілу напрацювання до відмови, яка в залежності від прийнятої теоретичної моделі може становити кілька порядків. В результаті цей вибір визначає точність розрахункових кількісних показників надійності розроблюваних методик підвищення ефективності технічного обслуговування авіаційних засобів ураження.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251488 ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЧАСУ МІЖ ЗАМОВЛЕННЯМИ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО (ТЕХНІЧНОГО) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 2022-01-19T09:19:31+02:00 Борис Борисович Головко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Олексій Миколайович Баранік y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p><em>Розглянуто питання оптимізації рівня запасів та часу між замовленнями авіаційних засобів ураження в системі логістичного (технічного) забезпечення авіаційної бригади на основі удосконалення моделі Вільсона, що дозволяє мінімізувати загальні витрати, пов'язані з накопиченням і зберіганням авіаційних засобів ураження на другий і наступні вильоти авіаційної бригади. Сформовані рекомендації щодо накопичення авіаційних засобів ураження в умовах невизначеності.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251489 ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ, ЩО ПРАЦЮЄ В ДВОХ ЗМІННИХ РЕЖИМАХ ВИКОРИСТАННЯ 2022-01-19T09:33:55+02:00 Петро Михайлович Яблонський pjawa0905@gmail.com Юрій Павлович Целіщев pjawa0905@gmail.com Олександр Васильович Авраменко pjawa0905@gmail.com Юрій Максимович Косков pjawa0905@gmail.com Василь Іванович Іванов pjawa0905@gmail.com Олександр Олександрович П’явчук pjawa0905@gmail.com <p><em>У статті розглянуті питання оцінки надійності систем, що працюють зі змінним режимом роботи. З використанням теорії напівмарковського випадкового процесу здійснено розрахунок імовірності безвідмовної роботи системи, що працює у двох змінних режимах роботи, при цьому у кожному із режимів система працює невипадковий інтервал часу, а функція розподілу часу безвідмовної роботи має експоненціальний характер.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251491 РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТРАХОВОГО ЗАПАСУ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО МАЙНА 2022-01-19T10:04:07+02:00 Юрій Васильович Чепурний y_v_yaroshenko@nuou.org.ua Володимир Михайлович Онищенко y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p><em>Проведеними експериментальними дослідженнями було встановлено, що на величину страхового запасу істотний вплив роблять наступні фактори: випадковість попиту, відхилення часу постачання від запланованого, можливість невиконання постачальником зобов’язань за обсягом постачань. Таки чином, при моделюванню умов, наближених до реальних, не вдається аналітично розв’язувати проблему розрахунку величини страхового запасу, тут доцільним може бути застосування методів імітаційного моделювання. Це дозволяє стверджувати про практичну привабливість запропонованого технологічного рішення.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251446 RUSSIA AND CHINA'S NEW ALLIANCE FOR OUTER SPACE COOPERATION: STRATEGIC SECURITY ANALYSIS 2022-01-18T16:17:02+02:00 Pawel Bernat y_v_yaroshenko@nuou.org.ua <p>Russia and China's new alliance for outer space cooperation^ strategic security analysis</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251525 Вимоги до оформлення наукових статей 2022-01-19T11:47:32+02:00 Ярослав Віталійович Ярошенко yar_yaroshenko@ukr.net 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251509 ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ НОВІТНІМИ МЕТОДАМИ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 2022-01-19T11:10:42+02:00 Роман Миколайович Джус pleshkunov70@ukr.net Сергій Анатолійович Плешкунов pleshkunov70@ukr.net <p><em>У доповіді представлені результати порівняльної оцінки технологічних методів цементації та іонно-плазмового азотування по технології ”АВІНІТ N” (АТ ”ФЕД”) при їх використанні для зміцнення високонавантажених вузлів авіаційної техніки. Оцінка проводилася порівнянням контактної утомної міцності при проведенні прискорених, довготривалих випробувань на багато циклову та мало циклову утомну міцність при терті кочення з проковзуванням на машині тертя 2070 СМТ‑1 на зразках, виготовлених з жароміцної сталі 20Х3МВФ ГОСТ 20072. Результати можуть бути корисними для інженерів, які займаються технологіями зміцнення конструкційних матеріалів. </em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251514 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА НОВУ АВІАЦІЙНУ ТЕХНІКУ 2022-01-19T11:21:23+02:00 Андрій Васильович Коцюруба kav2510@ukr.net Олег Віталійович Радько radlviv@ukr.net Іван Павлович Коровін kav2510@ukr.net Олексій Миколайович Братусь kav2510@ukr.net <p><em>У статті розглянуті сучасні погляди на напрями інженерно-авіаційного забезпечення переозброєння авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Проведено аналіз завдань, які потрібно виконати щодо організації навчання (перенавчання) інженерно-технічного складу експлуатації та ремонту нової авіаційної техніки та заходів інженерно-авіаційного забезпечення щодо організації технічної експлуатації нової авіаційної техніки, визначення та обґрунтування потрібних для цього сил і засобів. За результатами аналізу системи технічного обслуговування військової авіаційної техніки країн-членів НАТО та організаційно-штатної структури підрозділів інженерно-авіаційного забезпечення цих країн під завдання переозброєння на нову авіаційну техніку сформовано попередню (орієнтовну) структуру інженерно-авіаційної служби авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251520 ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ БОМБ І БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖАМИ У РЕЛІКТОВИХ ЛІСАХ 2022-01-19T11:31:50+02:00 Олександр Олексійович Бардін bardin.alexandr@gmail.com <p><em>Обґрунтування перспектив створення авіаційних вибухових пристроїв для перетворення високотемпературних пожеж, що поширюються по верхівках дерев, в наземні низькотемпературні пожежі. Кінцева мета - підвищити ефективність традиційних технологій пожежогасіння.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251523 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕРТОЛЬОТОБУДУВАННЯ У СВІТІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 2022-01-19T11:43:52+02:00 Ігор Євгенович Сафонов safonov_igor79@ukr.net Сергій Михайлович Коротін korotin2008@meta.ua <p><em>У цей час середній вік військово-транспортних вертольотів, які Збройні Сили України отримали в спадок від СРСР, перевищує 30 років. До наших днів “успадковані” обсяги запасних частин дозволяють успішно і відносно дешево продовжувати експлуатацію авіаційного парку, але така експлуатація обумовлена високими технічними ризиками і вартістю обслуговування вертольотів. У статті розглянуто можливі варіанти забезпечення Збройних Сил України потрібними зразками авіаційної техніки та особливості за кожним із них. </em></p> <p><em>Актуальність теми обумовлена необхідністю пошуку шляхів для підтримання справності військово-транспортних вертольотів України та впровадження на законодавчому рівні нових Програм, які сприятимуть розвитку вертольотобудівної галузі України.</em></p> <p><em>Мета статті – проведення порівняльного аналізу розвитку вертольотобудування у світі з можливостями оборонно-промислового комплексу України. Визначення можливих шляхів підтримання справності існуючого вертолітного парку та поступової заміни морально застарілих зразків авіаційної техніки з урахуванням реального стану держави.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України http://sap.nuou.org.ua/article/view/251497 СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ В ХОДІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 2022-01-19T10:31:45+02:00 Олександр Володимирович Глоба militarybox@ukr.net Михайло Антонович Левченко militarybox@ukr.net Валерій Григорович Паталаха militarybox@ukr.net <p><em>Детерміновані моделі живучості будуються на основі зіставлення конкретних видів вражаючих факторів і стійкості до них елементів системи, які досліджуються. Перевагами динамічного підходу оцінювання живучості складних систем є урахування фактору часу при визначенні рівня спроможності об’єкта дослідження. В статті відображені результати роботи щодо вивчення досягнень і поглядів різних авторів щодо живучості систем, визначені властивості і характеристики живучості, запропонований показник живучості і критерії оцінювання його складових. Сформульований додатковий принцип, який також є необхідною умовою забезпечення живучості. Визначені способи та надані рекомендації щодо підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття.</em></p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Повітряна міць України